Tokyo Jihen | Atarashii Bunmei Kaika

I LOVE this.